5 HALA TUJU BAHARU PSH 

  1. Membangunkan komuniti yang celik digital seiring Revolusi lndustri Keempat(41R)
  2. Meningkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan masyarakat
  3. Meningkatkan kolaborasi dengan industri
  4. Memperkukuh keusahawanan
  5. Memperkasa Program Pendidikan Islam Sepanjang Hayat (PISH)